Algemene Voorwaarden

## Artikel 1: definities en toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met TalemTe BV, met ondernemingsnummer 0774 435 132 en maatschappelijke zetel te Reynaertsof 14, 2547 Lint, voor het geven van opleidingen en begeleiding aan particulieren, werknemers en bedrijven omvattende o.m. coaching, training, loopbaanadvies en andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en professionele groei. 2. In deze algemene voorwaarden wordt naar TalemTe BV verwezen als **opdrachtnemer**. Met **opdrachtgever** wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld waarmee TalemTe een overeenkomst sluit tot het verzorgen van individuele coaching en/of loopbaanbegeleiding, ongeacht of de **opdrachtgever** of een derde deelneemt. 3. TalemTe BV behoudt zich het recht de algemene voorwaarden eenzijdig en op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten. 4. **Opdrachtgever** erkent kennis genomen te hebben van en in te stemmen met de algemene voorwaarden na schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. ## Artikel 2: offertes en overeenkomsten 1. Alle door **opdrachtnemer** gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. **Opdrachtnemer** is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de **opdrachtgever** binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk, hetzij per post, hetzij per email of contractueel, aan **opdrachtnemer** is bevestigd. Als referentiedatum wordt de datum op de offerte genomen. 2. Het verschuldigde bedrag dient betaald te worden ten laatste op de opgegeven vervaldag en bij gebreke daaraan, binnen 30 dagen na factuurdatum. 3. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn wordt een maandelijkse verwijlinterest van 10% van het totaalbedrag van desbetreffende factuur aangerekend plus een forfaitaire vergoeding van €20 invorderingskosten. 4. Prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de begeleiding of coaching te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. 6. Individuele coaching sessies worden gefactureerd na afloop van elke sessie en in onderling akkoord vastgelegd. Betalen kan meteen na een sessie via cash of payconiq. De sessies kunnen tot 24 uur voor afspraak verplaatst worden. Indien de sessies op minder dan 24 uur voor afspraak geannuleerd worden, of indien **opdrachtgever** niet opdaagt, dan worden deze sessies volledig aangerekend aan **opdrachtgever**, tenzij **opdrachtgever** een medisch attest kan voorleggen. 7. Een coaching traject bestaande uit meer dan één sessie, wordt voor aanvang van de eerste sessie gefactureerd en betaald. Bij afbreken van het traject zullen de gepresteerde uren aan de uurprijs aangerekend worden en zal het verschil terugbetaald worden binnen de 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van het afbreken van het traject. ## Artikel 3: rechten en plichten 1. Bij elke overeenkomst tussen **opdrachtnemer** en **opdrachtgever** verplicht **opdrachtnemer** zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de **opdrachtgever** kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt. 2. Met elke overeenkomst tussen **opdrachtnemer** en **opdrachtgever** accepteert **opdrachtnemer** inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. 3. Als **opdrachtnemer** voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de **opdrachtgever** of deelnemer(s), is **opdrachtnemer** van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de **opdrachtgever** of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen. 4. **Opdrachtnemer** behoudt zich het recht om een coaching traject te allen tijde te beëindigen wanneer ze oordeelt dat ze het traject niet meer positief kan beïnvloeden. **Opdrachtnemer** licht de reden van beëindiging steeds toe aan **opdrachtgever**. ## Artikel 4: aansprakelijkheid 1. **Opdrachtnemer** is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van **opdrachtnemer**. 2. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan **opdrachtnemer** in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die **opdrachtgever** claimt te hebben opgelopen tijdens begeleiding die **opdrachtnemer** aan **opdrachtgever** verzorgd heeft, valt onder deze clausule. 3. Wanneer **opdrachtnemer** is gehouden aan vergoeding van door de **opdrachtgever** geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht. 4. **Opdrachtnemer** geeft geen medisch, psychisch en/of psychologisch advies van eender welke aard en stelt geen diagnoses. Coaching gebeurt aanvullend op medische, psychische en/of psychologische hulpverlening en kan aansluiten op andere trajecten van hulpverlening. ## Artikel 5: vertrouwelijkheid 1. Tenzij wettelijk verplicht, beloven beide partijen dat ze alle informatie, van welke aard ook, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen met vertrouwelijkheid te zullen behandelen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. **Opdrachtnemer** rapporteert niet zonder toestemming van **opdrachtgever** aan derden over de inhoud van de gesprekken. ## Artikel 6: intellectuele eigendom Alle door **opdrachtnemer** verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd voor **opdrachtgever** en blijven eigendom van **opdrachtnemer**. Ze mogen zonder toestemming van **opdrachtnemer** niet gekopieerd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden en ook niet worden doorgegeven aan of ter kennis gesteld van derden. Er worden geen rechten van welke aard dan ook, direct of indirect, toegekend aan de **opdrachtgever** buiten het gebruik van de materialen tijdens de opdracht. ## Artikel 7: persoonsgegevens 1. Tenzij de **opdrachtgever** nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleent de **opdrachtgever** **opdrachtnemer** bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. 2. **opdrachtnemer** beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt ze niet ter beschikking van derden. ## Artikel 8: Overmacht 1. Onder overmacht wordt begrepen alle oorzaken buiten redelijke wil, voorzien of niet voorzien, waarop **opdrachtnemer** en/of **opdrachtgever** geen invloed hebben en waardoor **opdrachtnemer** en/of **opdrachtgever** hun afspraken en verplichtingen niet kunnen nakomen. Voorbeelden van overmacht zijn onder meer brand, waterschade, ongeval, ziekte, stakingen, oorlog, oproer, blokkades, transportproblemen … 2. In geval van overmacht kan geen enkele partij aansprakelijk gesteld worden voor het niet-naleven van hun verplichtingen. 3. Indien **opdrachtnemer** bij aanvang van de overmacht haar verplichtingen gedeeltelijk heeft voltooid, moet **opdrachtgever** de eventueel verschuldigde bedragen betalen. ## Artikel 9: Klachten en geschillen 1. Eventuele klachten over de dienstverlening van **opdrachtnemer** moeten onmiddellijk tijdens of na de coaching sessie gemeld worden. 2. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst niet leidt tot de nietigheid van alle clausules. 3. In geval van betwistingen is enkel het Belgische recht van toepassing.

TalemTe BV — Reynaertshof 14 2547 Lint — BTW BE 0774.435.132 — Contact